Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Bestuur stapt op


29 Juli 2021 – Het bestuur

Beste leden van BIJ1 in 070,

Met veel energie en hoop begonnen wij als bestuur bij Den Haag BIJ1. Wij willen jullie dan ook ontzettend bedanken voor jullie actieve deelname, bijvoorbeeld o.a. tijdens onze ALV. Tot onze grote ontsteltenis is het afgelopen weekend duidelijk geworden dat de nationale organisatie een giftige interne cultuur heeft die ons werk actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling. Wij hebben gepoogd in dialoog te gaan over onze werkwijze en communicatie om tot een oplossing te komen, echter vonden wij geen luisterend oor bij het partijbestuur. We hebben daarom besloten om de banden met BIJ1 te verbreken en als bestuur op te stappen.

Al snel kwamen wij er als bestuur achter dat er weinig steun was voor de lokale afdeling vanuit de landelijke organisatie. We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd noch gerespecteerd. In korte tijd is een patroon zichtbaar geworden waarbij het onmogelijk is gemaakt om als afdeling van BIJ1 te mogen bestaan in onze eigen stad. Waarom Den Haag BIJ1 op actieve wijze belemmerd wordt vanaf het aftrap-event op 9 januari 2020 is voor ons tot nu toe niet duidelijk. Den Haag is juist een stad die een radicale, intersectionele en dekoloniale partij mist en nodig heeft. Het gedrag en de uitingen van de landelijke top de afgelopen week laten blijken dat zij daar anders over denken. Onze gehele afdeling is puur voor het leveren van kritiek tot ‘Gario sympathisanten’ benoemd, ook vóór zijn schorsing. Al steunen wij Quinsy Gario, onze persoonlijke ervaringen met het landelijk bestuur staan los van het proces van zijn schorsing en begon ver voor zijn — in onze ogen — onrechtmatige schorsing. Dit is een kritiek op het proces en niet de ervaringen van slachtoffers. Wij wensen in de toekomst onze ervaringen niet meer gebagatelliseerd te zien worden door actieve leden van BIJ1.

Deze hele gang van zaken vormt een ongezonde en onveilige werkomgeving en creëert hierdoor een onhoudbare situatie voor ons als bestuursleden. Het is onwerkbaar geworden om als bestuur met het afdelingsteam deze onheuse bejegening te adresseren. We betreuren dit, omdat wij het beste plan voor de stad hebben en een radicaal gelijkwaardig geluid wilden laten horen. Maar helaas is er binnen deze partij niet dezelfde zorg voor mensen die wij voor onze stad voor ogen hebben.

Hierdoor hebben wij als bestuur van Den Haag BIJ1 besloten om op te stappen en ons te richten op werk dat wel een bijdrage levert aan de stad waar wij van houden en hier met een grotere mate van respect behandeld te worden. Wij zijn vrijwilligers en kunnen het ons niet veroorloven naast onze privé omstandigheden, ons te bevinden in een voor ons onveilige en onwerkbare omgeving.

We gaan buiten BIJ1 als individuen door met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.

Op vrijdag 23 juli werden in de Volkskrant hooggeplaatste leden binnen BIJ1 geciteerd die wantrouwig naar ons keken en ons beschuldigden van het willen plegen van een coup binnen de partij. Daarna, op zaterdag 24 juli, werd een van onze kernteamleden verbaal gewelddadig vernederd tijdens de ALV. De kandidatencommissie gaf hem, met steun van het partijbestuur, een negatief advies; dit gebeurde zonder hem te informeren en vlak voordat hij zichzelf kon introduceren. Op zondag 25 juli publiceerde bestuurslid Rebekka Timmer vervolgens een verontrustende brief, waarin ze leden die vragen hebben over machtsconcentraties en democratisering ‘intriganten’ noemde. De hierop volgende regel “ik vergeef het jullie” is voor ons een frustrerend en beangstigend bericht gezien de gang van zaken. En op maandag 26 juli beweerde partijleider Sylvana Simons feitelijk onjuist dat onze afdeling nog een campagneplan moet indienen om aangekondigd te worden als afdeling die meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. De correspondentie met het landelijke bestuur spreekt dat tegen.

Ook voor dit weekend liepen wij al op tegen het nationale bestuur dat onze sociale media content probeerde te beteugelen. Daarbij werd het tonen van solidariteit met onder andere Aruba, vanuit de stad van Vrede en Recht met een significante aanwezigheid van Arubanen, niet gewaardeerd en teruggefloten. Leden van onze afdeling kregen ook te maken met negatieve fluistercampagnes door een bestuurslid van een andere lokale BIJ1 afdeling.

Wij moeten herstellen van hoe wij behandeld zijn en zullen daarom beperkt in staat zijn iedereens vragen en zorgen te beantwoorden over ons besluit.

Met radicale, intersectionele en dekoloniale groet,

Het bestuur van Den Haag BIJ1

Damani Leidsman, Deborah Cameron, Mariam El Maslouhi, Samantha Macin, Szilva Balog

ENGLISH

Dear members of BIJ1 in 070,

With a lot of energy and hope we started as a board at The Hague BIJ1. We would like to thank everyone for their active participation, for example during our GMM. Much to our dismay, it became clear over the past weekend that the national organization has a toxic internal culture that actively opposes and hinders our work as a local branch board. We have tried to engage in a dialogue about our working method and communication in order to find a solution, but we did not find a listening ear from the party management. We have therefore decided to cut our ties with BIJ1 and resign as board members.

As a board, we soon found out that there was little support for the local department from the national organization. We ran into active opposition, mistrust, a lack of communication and transparency. In addition, the autonomy of the local branch in The Hague was not valued nor respected at all. In a short time a pattern has become visible whereby it has been made impossible for a BIJ1 department to exist in our own city. Why The Hague BIJ1 is actively hindered from the kick-off event on January 9, 2020 is not clear to us so far. The Hague is precisely a city that lacks and needs a radical, intersectional and decolonial party. The behavior and expressions of the national top over the past week show that they think otherwise. Our entire department has been named ‘Gario sympathizers’ purely for criticism, including before his suspension. Although we support Quinsy Gario, our personal experiences with the national board are separate from the process of his suspension and started way before his — in our view — unlawful suspension. This is a view on the process and not victims’ experiences. We do not wish to see our experiences trivialized by active members of BIJ1 in the future.

This whole state of affairs constitutes an unhealthy and unsafe working environment and therefore creates an untenable situation for us as board members. It has become unworkable for the board to address this unfair treatment with the department team. We regret this because we have the best plan for the city and wanted to make a radical sound heard.

As a result, we as the board of The Hague BIJ1 have decided to step down and focus on work that does contribute to the city we love and to be treated with a greater degree of respect. We are volunteers and cannot afford to be in an unsafe and unworkable environment in addition to our private circumstances.

We will continue to build our overlapping community and activist work in our city outside of BIJ1 as individuals.

On Friday, July 23, de Volkskrant quoted high-ranking members within BIJ1 who looked at us suspiciously and accused us of wanting to commit a coup within the party. Then, on Saturday 24 July, one of our core team members was verbally violently humiliated during the GMM. The candidate committee, with the support of the party board, gave him a negative advice; this happened without informing him and just before he could introduce himself. Then, on Sunday, July 25, board member Rebekka Timmer published a disturbing letter, calling members who have questions about concentrations of power and democratization “intriguers.” The following line “I forgive you” is a frustrating and frightening message for us reagrding the turn of events. And on Monday, July 26, party leader Sylvana Simons factually claimed that our department has yet to submit a campaign plan to be announced as a department running in the municipal elections. Correspondence with the national board contradicts this.

Also before this weekend we ran into the national board that tried to curb our social media content. Showing solidarity with, among others, Aruba, from the city of Peace and Justice with a significant presence of Arubans, was not appreciated and was called back. Members of our department also faced negative whispering campaigns by a board member from another local BIJ1 department.

We must recover from how we have been treated and will therefore be limited in our ability to answer everyone’s questions and concerns about our decision.

With radical, intersectional and decolonial regards,

The board of The Hague BIJ1

Damani Leidsman, Deborah Cameron, Mariam El Maslouhi, Samantha Macin, Szilva Balog


Gerelateerde artikelen

Kandidaat-Bestuursleden

Eindelijk is het zover, de Meet & Greet met de Den Haag BIJ1 kandidaat-bestuursleden . De afgelopen weken heeft de kandidatencommissie 7 kandidaten geïnterviewd die zich hadden aangemeld voor een functie in het bestuur van Den Haag BIJ1. Uit deze lijst zijn 5 kandidaten overgebleven voor het invullen van ten minste 3 posities in het […]

Lees meer

Palestina Protestmars

23 April 2022 waren leden van de Den Haag BIJ1 kerngroep aanwezig bij een protestmars om aandacht te vragen voor escalerend geweld tegen Palestijnen. Ook vertegenwoordigers van Rotterdam, Amsterdam en Delft BIJ1 waren aanwezig. De protestmars startte op de Lange Vijverberg en eindigde op de Koekamplaan. Er waren speeches van verschillende organisatie waaronder BDS Nederland, […]

Lees meer

ALV 18 juni 2022

Beste leden van Den Haag BIJ1, We zijn terug! Na de gemeenteraadsverkiezingen is het moment aangebroken om voortvarend aan de slag te gaan om een officiële Haagse afdeling van BIJ1 op te richten. De afgelopen maanden is een nieuwe kerngroep aan het werk gegaan om de eerste stappen te zetten. De belangrijkste formele stap is […]

Lees meer

Waar wil je meeroverweten